De Dansstudio V.Z.W.

Privacy Verklaring

Privacyverklaring De Dansstudio V.Z.W.
1. Algemeen
De Dansstudio V.Z.W. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Dansstudio V.Z.W. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
2.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als De Dansstudio V.Z.W. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Kelly Destecker, Fazantenstraat 62 9080 Lochristi, tomkel@skynet.be
2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door De Dansstudio V.Z.W. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Dansstudio V.Z.W. (uitvoering overeenkomst) - aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen - Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) - Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
2.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht • Beeldmateriaal : (digitale foto’s)

2.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door :
• Bestuursleden van de vereniging
• Voorzitster van het oudercomité
2.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• Ledenadminstratie (SWING IT => zie hun privacy verklaring hieronder)
Danssport Vlaanderen
• Studio Sana
• Up2D8
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
2.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2.6 Bewaartermijn
De Dansstudio V.Z.W. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Dansstudio V.Z.W. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 24 maanden.
2.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens De Dansstudio V.Z.W. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
2.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
2.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
2.10 Wijziging privacyverklaring
De Dansstudio V.Z.W. kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/04/2020.

PRIVACY VERKLARING SWING IT

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • Telefoonnumer(s): vast en mobiel
 • e-mail adres
 • Noodnummer
 • Foto (optioneel)
De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden in de groepen
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers
Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van De Dansstudio V.Z.W. en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren van inactiviteit.< pas dit aan indien nodig >

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Kelly Destecker, Fazantenstraat 62 9080 Lochristi, tomkel@skynet.be 

5. Andere partijen

SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.<
...
Geef hier een lijst van andere partijen aan wie gegevens worden doorgegeven bv overkoepelende organisaties, verzekeringen enz. >

6. Cookies

Onze cookie policy vindt uhier

7. Uw rechten

U heeft recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens. U kan deze vraag stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke: tomkel@skynet.be